Livscykelanalysbaserade miljökrav för byggnadsverk – En verktygslåda för att ställa miljökrav

Projektets mål har varit att bryta ny mark och ge rekommendationer för hur livscykelanalys (LCA) kan användas för att ställa materialneutrala miljökrav för upphandling av byggnadsverk. Rapporten ger förslag på hur LCA-krav kan formuleras och när i byggprocessen som kraven kan ställas.

Sammanfattning

Miljöanpassad offentlig upphandling (Green Public Procurement, GPP) är en möjlighet för den offentliga sektorn att ställa miljökrav så att upphandlingen även ska bidra till en bättre miljö.Projektet syftar till att öka marknadsimplementeringen av LCA för att åstadkomma resurseffektiva och miljöanpassade byggnader, sett över hela livscykeln.

Projektet har pågått från 2015 till 2017. Det har bedrivits i dialogform med en större referensgrupp bestående av representanter från; Akademiska Hus, Boverket, Cementa, NCC, Peab, Riksbyggen, Skanska, Stålbyggnadsinstitutet, Svensk Betong, Svenskt Trä och Vacse. Denna dialog hölls i projektets inledning och resulterade i en detaljerad lista med rekommendationer för hur LCA bör tillämpas för byggnadsverk i upphandling (se bilaga 1).

Utifrån dialogens rekommendationer har vi konkretiserat ett antal grundläggande rekommendationer för att ställa miljökrav med LCA i syfte att underlätta för fler kommuner, beställare och huvudmän för miljöcertifieringssystem för byggnader att tillämpa LCA på ett konkurrensneutralt, kostnadseffektivt och samtidigt robust sätt. Verktygslådans övergripande rekommendationer sammanfattas i följande rubriker:
• Robust LCA
• Marknadsdriven LCA
• LCA för alla
• LCA-trappan
• Publik LCA-kvalitetsrapport och Q-metadata
• Uppföljning av ställda LCA-krav

Vidare ger rapporten förslag på hur LCA-krav kan formuleras och när i byggprocessen som kraven kan ställas, d.v.s. i planskedet, idéskedet, projekteringsskedet och vid entreprenadupphandling.

Prenumerera på våra nyhetsbrev