Person som jobbar i lab

PFAS-simulator

IVL:s PFAS-simulator beräknar framtida koncentrationer av PFAS i olika miljöer. Genom att utnyttja kemiska jämviktskonstanter ger vi er insikt i hur dessa farliga ämnen kan spridas och ackumuleras.

PFAS-simulatorn är en avancerad tjänst som hjälper företag att förstå och förutse spridningen och ackumulationen av PFAS. Genom att utnyttja omfattande simuleringar kan IVL erbjuda prognoser för PFAS-koncentrationer i jord, vatten, grundvatten, och levande organismer. Denna insikt möjliggör informerade beslut kring miljöriskhantering och hjälper företag att uppfylla relevanta lagkrav.

IVL bistår med:

 • Utförande av detaljerade simuleringar för att beräkna framtida koncentrationer av PFAS i olika miljöer.
 • Tillhandahållande av expertanalys och tolkning av simuleringens resultat, vilket hjälper till att skapa en klarare bild av PFAS-ämnens spridningsmönster och potentiella påverkan.
  • Stöttning med riskbedömningar baserade på simuleringarna, vilket ger företag en grund för att planera och hantera förorenade områden effektivt.

  Så funkar PFAS-simulatorn

  Modell för PFAS-simularing
  Grundläggande struktur för PFAS-modellen. Modellen predikterar hur PFAS-koncentrationer i olika matriser utvecklas över 25 år med hjälp av jämviktskonstanter och platsspecifika förutsättningar för jord och grundvatten.
  Modell för PFAS-simularing
  Simulering av halter i jord inom det förorenade området. Utlakningshastigheterna beror bland annat på de studerade ämnenas flyktighet, nedbrytningshastighet, rörlighet i mark samt grundvattenbildningen på området.
  Modell för PFAS-simularing

  Simulering av koncentrationer i grundvatten inom det förorenade området. Föroreningar tillförs grundvattnet från den förorenade marken och transporteras vidare nedströms i grundvattenströmningens riktning. utlakningshastigheten styrs av akviferens hydrauliska kapacitet och gradient. Om föroreningsbilden är mer komplex går det även att addera ytterligare uppströms belägna källor i modellen.

  Modell för PFAS-simularing
  Simulering av koncentrationer i brunn eller skyddat grundvatten nedströms det förorenade området. Utvecklingen över tid beror på akviferens hydrauliska kapacitet och gradient, samt avståndet till föroreningskällan.
  Modell för PFAS-simularing

  Simulering av koncentrationer i ytvattenförekomst nedströms det förorenade området. Här antas att det grundvatten som bildas inom det förorenade området slutligen når en ytvattenrecipient. Resulterande koncentrationer i ytvattenrecipienten beror på dess volym, omsättningstid, eventuell ytterligare belastning, med mera.

  Jag vill bli kontaktad

  Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.