1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Förvaltning av marina ekosystem
Svenska ostron

Förvaltning av marina ekosystem

Marina ekosystem tillhandahåller en rad viktiga funktioner som är till nytta för samhället. Men marina ekosystem är också känsliga för mänsklig påverkan och resursanvändning.

Exploatering och förändringar i de marina ekosystemen har inneburit en förlust av värdefulla livsmiljöer längs kusten vilket gjort att vissa arter riskerar att helt försvinna och sammansättningen av arter kan förändras. Kunskap om hur ekosystemen påverkas av mänskliga aktiviteter och vad som krävs för att bevara och samtidigt kunna nyttja havets resurser på ett hållbart sätt är något IVL arbetar med.

Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. Observationer tyder på en liknande situation i Sverige men kunskapen om historisk och nuvarande utbredning av blåmusslor och ostron i Sverige är begränsad. Bankar med blåmusslor och ostron utgör viktiga livsmiljöer för många andra arter i kustnära ekosystem.

IVL arbetar med att undersöka statusen på svenska ostron- och musselbankar, inklusive att kartlägga möjliga hotbilder och hur man kan stärka beståndens framtida utveckling. I arbetet ingår också kartläggning av genetisk populationsstruktur av platta ostron och blåmusslor, oceanografisk spridningsmodellering och fältstudier kopplat till möjliga restaureringsåtgärder.

Vi hjälper dig med:

  • Kartläggning av grunda ekosystem, populationsstruktur och biodiversitet
  • Utveckling och utvärdering av restaureringsåtgärder i grunda ekosystem
  • Utredningar kopplat till skörd av vilda bestånd