Pile of publication books or documents report papers.
 1. Start
 2. Publications

Publications

Take part in our research by searching among IVL's published reports and articles. o get access to all IVL's publications, visit IVL's portal on the Digital Scientific Archive, Diva.

Below you can find our latest publications

 • Hållbar datadriven kustzonsplanering och förvaltning


  Kustnära marina ekosystem över hela världen är hotade på grund av mänskliga aktiviteter och klimatförändringar. I ramdirektivet för havsplanering (2014/89 / EU) anges att havsplanering ska stödja och underlätta hållbar tillväxt av havsbaserade aktiviteter som fiske, sjöfart och vattenbruk, och samtidigt bevara, skydda och förbättra våra marina...
  Download publication external link, opens in new window
 • Underlagsdata för hållbarhetsbedömning i BioMapp


  Denna rapport utgör en samlad dokumentation av underlags data, med avseende på de olika industriprocesser som ingår i visualiseringsverktyget BioMapp. De skogsindustriella processerna som beskrivs i rapportens bilagor baseras på en allmänt accepterad inventeringsmetodik för att beskriva skogsbaserade produkters miljöpåverkan och andra...
  Download publication external link, opens in new window
 • Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige - Förenklad resultatrapportering av 2023 års mätresultat inom Ozonmätnätet i södra Sverige


  I denna förenklad resultatrapportering presenteras resultaten från 2023 års mätningar inom ”Ozonmätnätet i södra Sverige”. Ozonmätnätet i södra Sverige startade 2009 av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Göteborgs universitet.Flera mätprogram har genomförts sedan mätstarten. Under 2021 startade ett nytt samarbetsprogram för perioden 2021...
  Download publication external link, opens in new window
 • Konsumenters drivkrafter, hinder och vanor kopplat till begagnatköp : Usereuse - System för en återanvändningsindustri


  För att ställa om till en mer hållbar konsumtion behövs nya former av återbruk, exempelvis kan butiker samla in och sälja begagnade produkter av eget märke, second handaktörer kan flytta in i gallerior och kommunala avfallsföretag kan erbjuda plats för att lämna och hämta produkter gratis.I denna rapport presenteras resultatet från enkäter och...
  Download publication external link, opens in new window

Subscribe to our English newsletter and take part in new projects, research results and other news.