Logotyp

Pågående projekt på Sjöstadsverket

På denna sida finns information om de större projekt som pågår just nu på anläggningen.

Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen
Projektsammanfattning Pdf, 354.2 kB.

R3Water - Demonstration of innovative solutions for Reuse of water, Recovery of valuables and Resource efficiency in urban wastewater treatment
Projektsammanfattning Pdf, 437 kB. (på engelska)

Ombyggnad av aktivslam reningsverk till MembranBioReaktor
Projektsammanfattning Pdf, 427.1 kB. 

Softsensor
Mål:
Att kunna förutsäga parametrar i avloppsvatten som är svåra att mäta online med hjälp av andra parametrar som är lätta att mäta online.
Förväntad nytta:
Förbättrad övervakning och styrning till minskad kostnad.
Projektsammanfattning Pdf, 348.3 kB. (på engelska)

ReUse - Utveckling och optimering av vattenreningsprocesser och -system för en uthållig återanvändning av renat avloppsvatten i samhället
Mål: Att optimera reningsprocesser och -system för återvinning av vatten för olika ändamål över hela världen, att utvärdera reningsprocesser i termer av hållbarhet för att uppnå lägsta livscykelkostnad nu och i framtiden,  att uppnå bästa möjliga minskning av mikroföroreningar, och att skapa reningssystem som kan anpassas till lokala och regionala behov och förutsättningar.
Förväntad nytta: Projektet ska utveckla hållbara lösningar för att återvinna avloppsvatten för ändamål inom stads-, jordbruk, rekreation, industri och grundvattenbildning.
Projektsammanfattning Pdf, 304.8 kB. (på engelska)

Effektivisering av biogasproduktion
Mål: Att öka biogasproduktionen genom utnyttjande mer av det organiska materialet som finns i avloppslam.
Förväntad nytta: Kraftigt ökad biogasproduktion vid kommunala reningsverk.
Projektsammanfattning Pdf, 440.7 kB. (på engelska)

Anammoxteknik: kvävereduktion
Mål: Att ge kunskapsunderlag för att införa system för kvävereduktion av rejektvatten från avvattning av rötslam vid kommunala reningsverk.
Förväntad nytta: Del av forsknings- och utvecklingsinsatser som kan leda till en mer kostnadseffektiv och miljömässigt fördelaktigare kvävereduktionsteknik.
Projektsammanfattning Pdf, 412.2 kB. (på engelska)

Avslutade projekt

Silvernanopartiklar i reningsverk
Mål:
Att få en förståelse för hur silvernanopartiklar beter sig i ett avloppsreningsverk, och hur egenskaperna hos själva partiklarna påverkar interaktionen med olika filtreringstekniker.
Förväntad nytta:
Förbättrad riskbedömning för spridning av silvernanopartiklar i miljön och ökad kunskap om hur filtreringstekniker klarar av att hantera nanopartiklar.

Projektsammanfattning (på engelska)

Membrandestillation för uppkoncentrering/rening av olika vattenströmmar
Mål:
Att testa och optimera (från ett livscykelperspektiv) membrandestillation för behandling av vattenströmmar.
Förväntad nytta: Att visa potentialen för membrandestillation som alternativ eller komplement till befintlig separationsteknik ur ett tekniskt och systemperspektiv.
Projektsammanfattning (på engelska)

Energi- och resurshushållningsanläggning
Mål: Projektet syftar till att undersöka om ett konventionell reningsverk kan köras med hög organisk belastning, kort slamålder och närsaltsreduktion med 100% biologiskt assimilering.
Förväntad nytta: Reningsverk kommer producera mer energi (genom ökad produktion av biogas från slamrötning), en stabilare och säkrare drift, en minskat eller ingen användning av kemikalier.
Projektsammanfattning (på engelska)

Minska utsläppen av växthusgaser från svensk hanteringen av avloppsvatten och avloppsslam
Mål:
Att tillföra ny kunskap om utsläpp av växthusgaser från avlopps- och slamhanteringsprocesser, och att tillhandahålla bra beslutsstöd för hur dessa utsläpp kan minimeras genom lämpliga kombination av processer och driftsparameterar.
Förväntad nytta: Minskade utsläpp av växthusgaser från rening av avloppsvatten, och särskilt från behandling av rejektvatten och hantering av avloppsslam.
Projektsammanfattning (på engelska)

Småskalig uppgradering av biogas
Mål:
Att testa och vidareutveckla en teknik för småskalig uppgradering av biogas. Förväntad nytta: Att utveckla en kostnadseffektiv uppgraderingteknik för biogas även i mindre skala.

Borttagning av läkemedelsrester i avloppsvatten
Mål:
Att behandlade kommunala avloppsvatten inte ska innehålla skadliga halter av kemiska ämnen.
Förväntad nytta: Ytterligare minskad risk för långsiktig negativ påverkan på naturen. Projektsammanfattning (på engelska)

ITEST - energieffektivare och förbättrat avloppsrening genom använding av spillvärme
Mål: Att genom användning av spillvärme få en stabiliserad temperatur i det biologiska reningsteget och en lägre temperatur i returflödet till värmekraftverk.
Förväntad nytta: Bättre biologisk vattenrening även vid låga temperaturer samt ökat effektivitet i värmekraftverket genom mindre temperatur i returflödet.
Projektsammanfattning (på engelska)

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL