Logotyp

Världskartan visar de länder som Sjöstadsverket har ett samarbete med. Samarbetet kan ske inom ramen för projekt, aktiva examensarbetare, doktorander, praktikanter eller samarbetande företag.

Samarbete

Denna sida listar de aktuella sponsorer och samarbetspartner på Sjöstadsverket. Stödet från dessa företag och organisationer är helt avgörande för att utveckla framtidens miljöteknik på anläggningen.

Xylem Sverige
Xylem
Sedan starten år 1901 som en liten bysmedja i småländska Emmaboda har dåvarande ITT Water & Wastewater vuxit till en världskoncern. Xylem är idag ett ledande globalt vattenteknikföretag. Företagets pumpar och lösningar används över hela världen i vatten- och avloppsanläggningar, för bevattning och dränering samt i olika industriprocesser.
Sveriges Ingenjörer
Är Sveriges största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer. Med cirka 133 000 medlemmar är SI ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta. Sveriges Ingenjörer ger medlemmarna handfast stöd. Råd och hjälp inför löneförhandlingar, vid varsel, uppsägningar och omorganisationer, karriärrådgivning och rådgivning inför studier och arbete utomlands.
Svenskt Vatten
Svenskt Vatten
Företräder VA-verken och VA-bolagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från mer än 8 miljoner människor. De är därmed Sveriges viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag.
Stockholm Vatten
Stockholm Vatten
Ett kommunalägt koncernbolag som har till uppgift att försörja kunder med dricksvatten av hög kvalitet, samt att rena avloppsvatten på ett sätt så att vattenmiljön skyddas. Stockholm Vatten äger och sköter ledningsnäten för vatten och avlopp, samt pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm och Huddinge. I Stockholm Vattens uppgifter ingår även vattenvård och sjörestaurering.
SYVAB
SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag)
Driver sedan år 1974 Himmerfjärdsverket och ansvarar för de tunnlar som leder avloppsvattnet till verket och ett par pumpstationer i tunnelsystemet. SYVAB är ett regionalt aktiebolag som ägs av Stockholm Vatten AB, Telge i Södertälje AB och av kommunerna Botkyrka, Salem och Nykvarn. SYVAB tar emot vatten från Essingeöarna i norr till Järna i söder. SYVABs övergripande mål är att skydda miljön mot utsläpp som kan påverka vattnet.
Käppala

Käppalaförbundet
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Vi tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp.

SMTC
Stockholm Cleantech SMTC
SMTC är ett operativt affärsutvecklingscentrum utan eget vinstintresse. SMTC kraftsamlar miljöteknikföretag, kommuner, högskolor och institut. SMTC styrs av en majoritet företag med miljö som affärsidé och fokuserar särskilt på miljöteknik i Stockholm-Mälardalsregionen.
Europeiska kommissionen
Borlänge Energi
Erbjuder fastighetsägare energi, vatten och IT-nät samt tar hand om avfall och avlopp och ska ge borlängeborna en god stadsmiljö. Företagets ledstjärnor är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering, bra service och låga priser och utförs alltid nära kunderna.
VA-Kluster Mälardalen
VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten och avloppsområdet. Medlemmar i klustret är lärosäten i Mälardalsregionen (Uppsala universitet, KTH, SLU, Mälardalens högskola), LTH i Lund, VA-organisationerna i Mälardalen (Stockholm Vatten, SYVAB, Käppalaförbundet, Uppsala Vatten, Mälarenergi och Eskilstuna Energi och Miljö) och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Europeiska kommissionen
Cerlic
Cerlic utvecklar, tillverkar, underhåller och marknadsför mät- och styrutrustning som effektiviserar kommunala och industriella processer. 
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL